Skip links

Vilkår

Avtalevilkår strømleveranse bedrift

Vilkår for våre avtaler for bedrifter og offentlige virksomheter. Røyken Kraft er en del av Smart Energi (org. nr. 995 287 889).

 1. Inngåelse av avtale

Avtaleforholdet mellom partene består av:

 • Inngått kontrakt om strømleveranse
 • Disse avtalevilkår
 • Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; «Energi Norges Standard kraftleveringsavtale», gjøres gjeldende med de unntak/tillegg som fremgår av disse avtalevilkår.

Kunden gir ved bestilling av strøm samtidig fullmakt til å:

 • melde oppstart av leveranse til nettselskapet
 • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet for å få startet strømleveransen
 • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting
 • innhente alle nødvendige målerverdier

Kunden skal ved bestilling gi de opplysninger som Smart Energi trenger for at avtale skal kunne inngås.

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Smart Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

Det er ingen angrerett etter inngåelse av kontrakt.

Ved inngåelse av strømkontrakt godkjennes det at Smart Energi kan benytte oppgitte telefonnumre og e-postadresser til elektronisk kommunikasjon, som f. eks prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, og andre forhold som berører avtalen.

Smart Energi og kunde, samt deres ansatte og andre involverte, har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold, og de kontrakter som inngås.

Smart Energi tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

 1. Avregning av fysisk kraftforbruk

For anlegg med avtale om pris pr. time avregnes fysisk kraftforbruk i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor kundens anlegg er plassert multiplisert med kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg kommer regulerkraftkostnader, rentekostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool.

 1. Pris og betalingsvilkår

Kraften leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

I forbindelse med myndighetenes innføring av elsertifikat innføres fra 01.01.2012 et variabelt påslag til elsertifikatpliktige kunder. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med 14 dagers varsel på våre websider eller i andre egnede kanaler.

Smart Energi sender månedlig faktura dersom ikke annet er avtalt.

Ved gjennomfakturering gjelder følgende:

 • Kunde er fullt ut ansvarlig for oppgjør av faktura fra netteier.
 • Nettleieavtale og kontraktsforhold mellom nettselskapet og kunde er uforandret.
 • Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at Smart Energi har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som Smart Energi har forhåndsbetalt netteier.
 • Ved slikt mislighold kan Smart Energi uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte.
 • Kunden kan ved melding til Smart Energi avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 • Kunden gir Smart Energi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Smart Energi er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Smart Energi ved at det utbetales fra Smart Energi eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 1. Endringer i alminnelige vilkår – prisendringer

Smart Energi tar forbehold om endringer i de Alminnelige vilkår, og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Smart Energis virksomhet i sluttbrukermarkedet.

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Nettside av GP Media