Skip links

Vilkår & angrerett

Røyken Kraft fusjonerte med Smart Energi i 2018 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Røyken Kraft.

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et papirgebyr på kr 49.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Spot Time

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Priselementer vil være uendret i minimum 12 måneder etter oppstartsdato. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Strøm Måned

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 7,45 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Smart Strøm

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 9,70 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 39,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.roykenkraft.no og inkluderer både merverdiavgift og påslag. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Boligstrøm Total

Boligstrøm Total er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid. Avtalen inkluderer en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03, samt Trygg Strømforsikring (koster normalt kr. 45,- pr. måned). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Påslaget på avtalen er totalt 14,7 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Dette påslaget inneholder også kostnadene for maksprisgaranti og Trygg Strømforsikring. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Gjeldene pristak er til enhver tid tilgjengelig på www.folloenergi.no. Både elsertifikater og påslag er inkludert i pristaket.  Nivå på pristak for kommende periode gjøres kjent innen 1. november på www.folloenergi.no. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Boligstrøm Spot

Strømprisen fastsettes basert på et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr måned i området der strømmen leveres, pluss et påslag på 8,45 øre/kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp (p.t. kr. 49,-) som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder. 

Fastpris 1 år

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 49,- per måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen Spot Time dersom annen avtale ikke er bestilt. Avtalen gjelder for kunder i NO1.

Bruddgebyr for avtaler signert før 6. mai 2022
Dersom kunden sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400,- som vil bli fakturert på neste faktura. Bruddgebyret faller med kr 200,- for hver måned frem til avtalens utløp.

Bruddgebyr er økt pga høye strømpriser og gjelder avtaler signert fra og med 6. mai 2022
Kunden kan be om å kjøpe seg ut av fastprisavtalen fra og med påfølgende kalendermåneder ved å melde ifra 14 dager før månedsskiftet. Kunden må da dekke Smart Energi sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ut fra forventet forbruk i den gjenstående avtaleperioden og differansen mellom fastprisen og forventede fremtidspriser i kundens aktuelle prisområde. Minimumsbeløpet for å kjøpe seg ut av fastprisavtalen er kr. 500,-.

Fastpris 6 mnd

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunde sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400 som vil bli fakturert på neste faktura. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen man hadde før man inngikk fastprisavtale. Avtalen gjelder for kunder i NO1.

Salg av solstrøm

Når du selger strøm til oss får du til enhver tid spotprisen fra strømbørsen NordPool i prisområdet der strømmen leveres. Vi kjøper strømmen time for time til en pris som er inkludert merverdiavgift (mva). Avtalen gjelder kun for privatkunder. Inntektene fra salg av solstrøm kan ikke overstige totale kostnader for kjøp av strøm i løpet av et kalenderår.

Røyken Kraft følger angrerett fra standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet.

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss

 

Kontaktinformasjon for alle kunder med Røyken Krafts produkter
Røyken Kraft på tlf: 987 02011 eller e-post: kontakt@roykenkraft.no

Selskapsinformasjon
Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889
Selskapet jobber for tiden med å bli sertifisert i henhold til den nye ordningen Trygg strømhandel.

Nettside av GP Media